Qtea

Trà Shan Tuyết cổ thụ Suối Giàng - 300 năm tuổi

Qtea - Bạch trà Shan Tuyết 65g

300 năm tuổi | Hộp thiếc | 65g | 650.000 ₫

Qtea - Hồng trà Shan Tuyết 80g

300 năm tuổi | Hộp thiếc | 80g | 380.000 ₫

Qtea - Hồng trà Shan Tuyết 200g

300 năm tuổi | Hộp thiếc | 200g | 700.000 ₫

Qtea - Lục trà Shan Tuyết 100g

300 năm tuổi | Hộp thiếc | 100g | 360.000 ₫

Qtea - Lục trà Shan Tuyết 200g

300 năm tuổi | Hộp thiếc | 200g | 600.000 ₫

Qtea - Hoàng trà Shan Tuyết 40g

300 năm tuổi | Hộp giấy | 40g | 220.000 ₫

Qtea - Bạch trà Shan Tuyết 50g

300 năm tuổi | Hộp giấy | 50g | 450.000 ₫

Qtea - Hồng trà Shan Tuyết 50g

300 năm tuổi | Hộp giấy | 50g | 240.000 ₫

Qtea - Lục trà Shan Tuyết 50g

300 năm tuổi | Hộp giấy | 50g | 220.000 ₫