SuGi Tea

SuGi Tea - Lá chè xanh 100g

300 năm tuổi | Lá chè | 100g | 25.000 ₫

SuGi Tea - Hoàng trà Shan Tuyết 40g

300 năm tuổi | Túi giấy | 40g | 150.000 ₫

SuGi Tea - Trà Bancha 50g

300 năm tuổi | Lá chè | 50g | 50.000 ₫

Lục trà túi lọc Sugi Tea

300 năm tuổi | Túi lọc | 15g | 39.000 ₫

Hồng trà túi lọc Sugi Tea

300 năm tuổi | Túi lọc | 15g | 39.000 ₫

SuGi Tea - Bạch trà Shan Tuyết 50g

300 năm tuổi | Túi giấy | 50g | 420.000 ₫

SuGi Tea - Hồng trà Shan Tuyết 75g

300 năm tuổi | Túi giấy | 75g | 265.000 ₫

SuGi Tea - Lục trà Shan Tuyết 100g

300 năm tuổi | Túi giấy | 100g | 125.000 ₫